شماره‌های تماس: ۲۴-۳۳۵۱۱۱۲۱

ظرفشویی

Showing 1–30 of 72 results

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۶ نفره

  مصرف آب: ۸ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: اسپانیا | Made in Spain Spain-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۶ نفره

  ‌مصرف آب: ۸ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: اسپانیا| Made in Spain Spain-Flag-icon

 • رنگ: نقره ای

  گنجایش: ۶ نفره

  ‌مصرف آب: ۸ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: اسپانیا| Made in Spain Spain-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱۲ نفره

  مصرف آب: ۱۱.۷

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: ترکیه | Made in Turkey 

 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۱۳

  مصرف آب: ۷

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

  پیشنهاد ویژه
 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱۳

  مصرف آب: ۷

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

  پیشنهاد ویژه
 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۱۴

  مصرف آب: ۷

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱۴

  مصرف آب: ۶.۵

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱+۱۲ نفره

  مصرف آب: ۶/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

  پیشنهاد ویژه
 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱۲ نفره

  مصرف آب: ۱۰

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: ترکیه | Made in Turkey 

 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۱۲ نفره

  مصرف آب: ۱۰

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: ترکیه | Made in Turkey 

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱۲ نفره

  ‌مصرف آب: ۱۱/۸ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: ترکیه | Made in Turkey Turkey-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۱+۱۲ نفره

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: استیل

  ظرفیت: ۱+۱۲ نفره

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۱+۱۲ نفره

  مصرف آب: ۱۰ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: ترکیه | Made in Turkey Turkey-Flag-icon

 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۱+۱۲ نفره

  ‌مصرف آب: ۱۰ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: ترکیه | Made in Turkey Turkey-Flag-icon

  پیشنهاد ویژه
 • رنگ: مشکی

  ظرفیت: ۱۴ نفره

  میزان مصرف آب: ۱۰ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: اسپانیا| Made in Spain Spain-Flag-icon

 • رنگ: مشکی

  گنجایش: ۱۲ نفره

  ‌مصرف آب: ۱۰ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: ترکیه | Made in Turkey Turkey-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۱۳ نفره

  میزان مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۱۴ نفره

  مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۱۳

  مصرف آب: ۷

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: استیل

  گنجایش: 13

  مصرف آب: 6,5

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: ترکیه | Made in Turkey Turkey-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  گنجایش: 14

  مصرف آب: ۷

  رتبه انرژی: +++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

  پیشنهاد ویژه
 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۱۴

  مصرف آب: ۷

  رتبه انرژی: +++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱۴

  مصرف آب: ۷

  رتبه انرژی: +++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

  پیشنهاد ویژه
 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۲+۱۲ نفره

  مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۲+۱۲ نفره

  مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • Showing 1–30 of 72 results