آیکون پرداخت در محل

پرداخت در محل

آیکون تضمین بهترین قیمت

تضمین بهترین قیمت

آیکون تحویل رایگان در محل

تحویل رایگان در محل

ضمانت اصل بودن کالا

 ﻣــﺎ اﯾــﻦ اﻃﻤﯿﻨــﺎن را ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﯿــﻢ ﮐــﻪ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸــﻮﯾﯽ ﺑــﻮش ﺗﻤﺎﻣــﯽ اﻧﺘﻈــﺎرات ﺷــﻤﺎ را ﺑــﺮآورده ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد، زﯾــﺮا ﻫﺮﯾــﮏ از اﯾــﻦ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻫــﺎی ﻇﺮﻓﺸــﻮﯾﯽ ﻗﺒــﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS46MW10M

قیمت : 8,250,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS46MI10M

قیمت : 8,495,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS68TI02B

قیمت : 13,200,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS68TW02B

قیمت : 12,210,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS68TW03E

قیمت : 9,509,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS46MI05E

قیمت : 9,500,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS40C08IR

قیمت : 6,490,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS58N36TR

ناموجود
در انبار موجود نمی باشد

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SKS51E26

ناموجود
در انبار موجود نمی باشد

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS46MW01D

ناموجود

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS46MW10M

قیمت : 8,250,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS46MI10M

قیمت : 8,495,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS68TI02B

قیمت : 13,200,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS68TW02B

قیمت : 12,210,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS68TW03E

قیمت : 9,509,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS46MI05E

قیمت : 9,500,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS40C08IR

قیمت : 6,490,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS58N36TR

ناموجود
در انبار موجود نمی باشد

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SKS51E26

ناموجود
در انبار موجود نمی باشد

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS46MW01D

ناموجود

آبمیوه گیری بوش


ﺑــﺎ آﺑﻤﯿــﻮه ﮔﯿــﺮی ﺑــﻮش ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿــﺪ آب ﻣﯿــﻮه ﻫــﺎی ﺗــﺎزه و ﺳــﺒﺰﯾﺠﺎت را ﺧﯿﻠــﯽ ﻣﻔﯿــﺪ ﺗــﺮ ﺗﻬﯿــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ، ﻣﻮﺗﻮرﻫــﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ اﯾــﻦ آﺑﻤﯿــﻮه ﮔﯿــﺮی ﻫــﺎ ﺗــﺎ آﺧﺮﯾــﻦ ﻗﻄــﺮه ﻣﯿــﻮه ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺑﮕﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

جاروشارژی بوش


ﺟﺎروﻫــﺎی ﺑــﺪون ﺳــﯿﻢ ﺑــﺎ ﻃﺮاﺣــﯽ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣــﺪل ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔــﻮن ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎ ﯾــﮏ آزادی ﻋﻤــﻞ ﻓــﻮق اﻟﻌــﺎده ﺑــﺮای ﺗﻤﯿﺰی ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺟﺎروﺷــﺎرژی ﻫــﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ و ﺳــﺒﮏ وزن ﺑــﺮای اراﺋــﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و راﺣﺘﯽ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

پرفروش ترین لوازم های خانگی بوش


بوش لند ارائه دهنده بهترین کیفیت و قیمت لوازم خانگی ها بوش میباشد فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی بوش توانسته رضایت مشتریان خود زا از کیفیت و اصل بودن کالا (بوش آلمان) را جلب نماید دز مطلب ذیل از پرفروش ترین لوازم خانگی بوش برای انتخاب بهتز شما خزیداران در نظر گرفته شده است.

پیشنهاد ویژه
قیمت : 89,000 تومان 69,000 تومان
پیشنهاد ویژه

جارو شارژی

جاروشارژی BKS4043

قیمت : 750,000 تومان 709,000 تومان
پیشنهاد ویژه
قیمت : 2,840,000 تومان 2,809,000 تومان
پیشنهاد ویژه

جارو شارژی

جاروشارژی BBHMOVE6

قیمت : 1,375,000 تومان 1,139,000 تومان
پیشنهاد ویژه
قیمت : 89,000 تومان 69,000 تومان
پیشنهاد ویژه
قیمت : 4,455,000 تومان 4,259,000 تومان
پیشنهاد ویژه

جاروبرقی

جاروبرقی BGL8PRO4

قیمت : 4,125,000 تومان 3,729,000 تومان
پیشنهاد ویژه

جارو شارژی

جاروشارژی BBH22451

قیمت : 2,090,000 تومان 1,799,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS88TW05

ناموجود
پیشنهاد ویژه

گوشت‌کوب برقی

گوشتکوب برقی MSM88190

قیمت : 1,650,000 تومان 1,539,000 تومان

انواع فر توکار بوش


 ﻓﺮﻫــﺎی ﺗــﻮﮐﺎر ﺑــﻮش ﺑــﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع آﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺳــﺎدﮔﯽ در ﻋﻤﻠﮑــﺮد، ﺷــﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿــﺪ ﻃﯿــﻒ وﺳــﯿﻌﯽ از ﺗﻤﺎﻣــﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫــﺎی ﭘﺨــﺖ و ﭘــﺰ را در ﯾــﮏ ﻓﻀــﺎی ﮐﻮﭼــﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ماشین لباسشویی بوش


ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻫــﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸــﻮﯾﯽ ﺑــﻮش ﻗﺒــﻞ از ﻫــﺮ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺑﺎﯾــﺪ ﺳــﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺒﺎﺳﺸــﻮﯾﯽ ﻫــﺎی ﺑــﻮش ﺑــﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾــﻦ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿــﺖ و ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

انواع جارو برقی بوش


ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﻫﺎی ﺑﻮش ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ اﯾــﻦ ﺟﺎروﺑﺮﻗــﯽ ﺑــﻪ ﻃــﺮز ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧــﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ و ﺳــﺮﯾﻊ ﻋﻤــﻞ ﻣﯿﮑﻨــﺪ و ﺑــﺎ اﻧﻌﻄــﺎف ﭘﺬﯾــﺮی ﺑــﺎﻻ، ﻃﯿــﻒ ﮔﺴــﺘﺮده ای از ﺳﻄﻮح را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

قیمت : 1,920,000 تومان
قیمت : 1,870,000 تومان
قیمت : 1,815,000 تومان
قیمت : 1,760,000 تومان

جاروبرقی

جاروبرقی BGS5330

قیمت : 3,250,000 تومان

جاروبرقی

جاروبرقی BGS5A32R

قیمت : 2,600,000 تومان
پیشنهاد ویژه

جاروبرقی

جاروبرقی BSGL5335

قیمت : 2,250,000 تومان 2,080,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

گوشتکوب برقی بوش


ﮔﻮﺷــﺘﮑﻮب ﺑﺮﻗــﯽ ﺑــﻮش ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻐــﻪ ﻫــﺎی ﺑــﺮش وﯾــﮋه و ﻣﻮﺗﻮرﻫــﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﻣﻮادﻏﺬاﯾــﯽ ﺷــﻤﺎ را در ﮐﻮﺗــﺎه ﺗﺮﯾــﻦ زﻣــﺎن ﻣﺨﻠــﻮط ﮐﻨﻨــﺪ و ﺑــﺎ ﻃﺮاﺣــﯽ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿــﮏ اﯾﻦ ﮔﻮﺷــﺘﮑﻮب ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓت.

انواع غذاساز بوش


ﻏﺬاﺳــﺎزﻫﺎی ﺑــﻮش، ﮐﻮﭼــﮏ، زﯾﺒــﺎ و ﺑــﺎ ﻃﺮاﺣــﯽ ﻋﺎﻟــﯽ ﺧــﻮد ﺑــﺎ ﻟــﻮازم ﺟﺎﻧﺒــﯽ ﮐﻮﭼﮑــﺶ، ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﻧﺘﺎﯾــﺞ را ﺑــﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾــﻦ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

انواع مدل های تستر بوش


ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺳــﺘﺮﻫﺎی ﺑــﻮش، ﻟــﺬت ﻧــﺎن ﺗﺴــﺖ ﺗــﺮد و داغ را ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺳــﺘﺮ ﺑــﻮش ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژی ﻧﻮآوراﻧــﻪ ﺧــﻮد، ﻧــﺎن ﺷــﻤﺎ را ﺑــﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﺮﮔﺰ آن را ﻧﻤﯿﺴﻮزاﻧد.

انواع همزن بوش


ﻫﺮآﻧﭽــﻪ را ﮐــﻪ ﺷــﻤﺎ ﻧﯿــﺎز دارﯾــﺪ، ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻫــﺎی آﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑــﻮش ﯾﮑﺠــﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎ اراﺋــﻪ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﮐــﺮد ﺗــﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ اﮔــﺮ ﺷــﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿــﺪ ﮐﯿــﮏ ﺑﭙﺰﯾــﺪ و ﯾــﺎ ﺳــﻪ وﻋــﺪه ﻏﺬاﯾــﯽ درﺳــﺖ ﮐﻨﯿــﺪ، ﻓﺮﻗــﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨــﺪ ﭼــﻮن ﻫﻤﺰن ﮐﺎﺳــﻪ دار ﺑﻮش ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷــﻤﺎ آﺳــﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

هنوز محصول خود را پیدا نکرده اید؟

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type