انواع مدل های ماشین ظرفشویی بوش


 ﻣــﺎ اﯾــﻦ اﻃﻤﯿﻨــﺎن را ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﯿــﻢ ﮐــﻪ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸــﻮﯾﯽ ﺑــﻮش ﺗﻤﺎﻣــﯽ اﻧﺘﻈــﺎرات ﺷــﻤﺎ را ﺑــﺮآورده ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد، زﯾــﺮا ﻫﺮﯾــﮏ از اﯾــﻦ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻫــﺎی ﻇﺮﻓﺸــﻮﯾﯽ ﻗﺒــﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS46MW10M

10,400,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS46MI10M

10,550,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS68TI02B

13,440,000 تومان

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS68TW02B

12,466,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS68TW03E

ناموجود
در انبار موجود نمی باشد

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS46MI05E

ناموجود

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS40C08IR

8,550,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS58N36TR

ناموجود
در انبار موجود نمی باشد

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SKS51E26

ناموجود

آبمیوه گیری بوش


ﺑــﺎ آﺑﻤﯿــﻮه ﮔﯿــﺮی ﺑــﻮش ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿــﺪ آب ﻣﯿــﻮه ﻫــﺎی ﺗــﺎزه و ﺳــﺒﺰﯾﺠﺎت را ﺧﯿﻠــﯽ ﻣﻔﯿــﺪ ﺗــﺮ ﺗﻬﯿــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ، ﻣﻮﺗﻮرﻫــﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ اﯾــﻦ آﺑﻤﯿــﻮه ﮔﯿــﺮی ﻫــﺎ ﺗــﺎ آﺧﺮﯾــﻦ ﻗﻄــﺮه ﻣﯿــﻮه ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺑﮕﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

جاروشارژی بوش


ﺟﺎروﻫــﺎی شارژی ﺑــﺎ ﻃﺮاﺣــﯽ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎ  آزادی ﻋﻤــﻞ  ﺑــﺮای ﺗﻤﯿﺰی ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺟﺎروﺷــﺎرژی ﻫــﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ و ﺳــﺒﮏ وزن ﺑــﺮای اراﺋــﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و راﺣﺘﯽ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

پرفروش ترین لوازم های خانگی بوش


بوش لند ارائه دهنده بهترین کیفیت و قیمت لوازم خانگی ها بوش میباشد فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی بوش توانسته رضایت مشتریان خود زا از کیفیت و اصل بودن کالا (بوش آلمان) را جلب نماید دز مطلب ذیل از پرفروش ترین لوازم خانگی بوش برای انتخاب بهتز شما خزیداران در نظر گرفته شده است.

لوازم جانبی جاروبرقی

پاکت جاروبرقی BBZ41FP

89,000 تومان

جارو شارژی

جاروشارژی BKS4043

870,000 تومان

جاروبرقی

جاروبرقی BSGL5PRO5

3,250,000 تومان

لوازم جانبی جاروبرقی

پاکت جاروبرقی BBZ41FGALL

89,000 تومان

جارو شارژی

جاروشارژی BBHMOVE6

1,550,000 تومان

جاروبرقی

جاروبرقی BGL8PRO5IR

5,100,000 تومان

جاروبرقی

جاروبرقی BGL8PRO4

4,339,000 تومان

جارو شارژی

جاروشارژی BBH22451

2,250,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ماشین ظرفشویی

ظرفشویی SMS88TW05

ناموجود

گوشت‌کوب برقی

گوشتکوب برقی MSM88190

1,700,000 تومان

انواع فر توکار بوش


 ﻓﺮﻫــﺎی ﺗــﻮﮐﺎر ﺑــﻮش ﺑــﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع آﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺳــﺎدﮔﯽ در ﻋﻤﻠﮑــﺮد، ﺷــﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿــﺪ ﻃﯿــﻒ وﺳــﯿﻌﯽ از ﺗﻤﺎﻣــﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫــﺎی ﭘﺨــﺖ و ﭘــﺰ را در ﯾــﮏ ﻓﻀــﺎی ﮐﻮﭼــﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ماشین لباسشویی بوش


ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻫــﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸــﻮﯾﯽ ﺑــﻮش ﻗﺒــﻞ از ﻫــﺮ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺑﺎﯾــﺪ ﺳــﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺒﺎﺳﺸــﻮﯾﯽ ﻫــﺎی ﺑــﻮش ﺑــﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾــﻦ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿــﺖ و ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

انواع جارو برقی بوش


ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﻫﺎی ﺑﻮش ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ اﯾــﻦ ﺟﺎروﺑﺮﻗــﯽ ﺑــﻪ ﻃــﺮز ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧــﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ و ﺳــﺮﯾﻊ ﻋﻤــﻞ ﻣﯿﮑﻨــﺪ و ﺑــﺎ اﻧﻌﻄــﺎف ﭘﺬﯾــﺮی ﺑــﺎﻻ، ﻃﯿــﻒ ﮔﺴــﺘﺮده ای از ﺳﻄﻮح را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

جاروبرقی

جاروبرقی BSGL5ZOOM

3,250,000 تومان

جاروبرقی

جاروبرقی BGS5330

3,250,000 تومان

جاروبرقی

جاروبرقی BGS5A32R

2,600,000 تومان

جاروبرقی

جاروبرقی BSGL5335

2,670,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

جاروبرقی

جاروبرقی BGL25MON5

ناموجود
در انبار موجود نمی باشد

جاروبرقی

جاروبرقی BGL25MON4

ناموجود

گوشتکوب برقی بوش


ﮔﻮﺷــﺘﮑﻮب ﺑﺮﻗــﯽ ﺑــﻮش ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻐــﻪ ﻫــﺎی ﺑــﺮش وﯾــﮋه و ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧــﺪ ﻣﻮادﻏﺬاﯾــﯽ را در ﮐﻮﺗــﺎه ﺗﺮﯾــﻦ زﻣــﺎن ﻣﺨﻠــﻮط ﮐﻨـﺪ و با ﻃﺮاﺣــﯽ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿــﮏ اﯾﻦ ﮔﻮﺷــﺘﮑﻮب ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ قدرت به راﺣﺘﯽ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓت.

انواع غذاساز بوش


ﻏﺬاﺳــﺎزﻫﺎی ﺑــﻮش، ﮐﻮﭼــﮏ، زﯾﺒــﺎ و ﺑــﺎ ﻃﺮاﺣــﯽ ﻋﺎﻟــﯽ ﺧــﻮد ﺑــﺎ ﻟــﻮازم ﺟﺎﻧﺒــﯽ ﮐﻮﭼﮑــﺶ، ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﻧﺘﺎﯾــﺞ را ﺑــﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾــﻦ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. برای مشاهده محصولات غذاساز بوش فقط کلیک کنید.

انواع مدل های توستر بوش


ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺳــﺘﺮﻫﺎی ﺑــﻮش، ﻟــﺬت ﻧــﺎن ﺗﺴــﺖ ﺗــﺮد و داغ را ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺳــﺘﺮ ﺑــﻮش ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژی ﻧﻮآوراﻧــﻪ ﺧــﻮد، ﻧــﺎن ﺷــﻤﺎ را ﺑــﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﺮﮔﺰ آن را ﻧﻤﯿﺴﻮزاﻧد.

انواع همزن بوش


ﻫﺮآﻧﭽــﻪ را ﮐــﻪ ﺷــﻤﺎ ﻧﯿــﺎز دارﯾــﺪ، ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻫــﺎی آﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑــﻮش ﯾﮑﺠــﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎ اراﺋــﻪ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﮐــﺮد ﺗــﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ اﮔــﺮ ﺷــﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿــﺪ ﮐﯿــﮏ ﺑﭙﺰﯾــﺪ و ﯾــﺎ ﺳــﻪ وﻋــﺪه ﻏﺬاﯾــﯽ درﺳــﺖ ﮐﻨﯿــﺪ، ﻓﺮﻗــﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨــﺪ ﭼــﻮن ﻫﻤﺰن ﮐﺎﺳــﻪ دار ﺑﻮش ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷــﻤﺎ آﺳــﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

هنوز محصول خود را پیدا نکرده اید؟

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

مقالات لوازم خانگی بوش لند